Polityka prywatności i warunki użytkowania serwisu

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty: Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Informacje te służą wyłącznie do pozyskania danych statystycznych, niemniej jednak w przypadku naruszenia warunków użytkowania serwisu, mogą również posłużyć w celu ustalenia sprawcy takiego zajścia. Procesy te nie dotyczą formularzy zgłoszeniowych oraz poczty PIX Web Mail.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych identyfikujących użytkownika personalnie, lecz jedynie personalizują sesję przeglądarki internetowej z jakiej w danej chwili korzysta użytkownik odwiedzający nasz serwis. Proces ten ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony (serwisu), oraz obsługę sesji oprogramowania serwera. W każdej chwili możesz wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce WWW w takim przypadku nie możemy zagwarantować prawidłowego działania niniejszego serwisu i serwisów pokrewnych. Wybór tan zależy wyłącznie do użytkownika.

W jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe i jakie posiadacie prawa

Administrator Danych Osobowych

Jaronet&WebVision PIX New Technologies
Michał Wojciech Durka
71-547 Szczecin, ul. Rynkowa 43 lok. 51
+48 791 005 939

Cel przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja usług lub towarów)
 • możliwość przedstawiania bieżącej oferty firmy
 • reakcja na nadesłną korespondencję elektroniczną (email)

Podstawa przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja zamówionych przez Ciebie usług lub towarów)
 • prawnie usprawiedliwiony cel (marketing bezpośredni usług własnych)
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną)

Planowany okres przechowywania danych

Do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną.
Do czasu zakończenia wykonywania usług lub sprzedaży towarów. W praktyce oznacza to czas do zakończenia współpracy.
Do chwili ustania przesłanek obligujących do prawidłowego obiegu informacji nadesłanych drogą elektroniczną.

Kategorie przetwarzanych danych

 • imię i nazwisko
 • telefon komórkowy; adres e-mail
 • miejsce zatrudnienia (typ pracodawcy, nazwa, adres)
 • dane do faktury

Twoje prawa

Masz prawo do:
 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania lub usunięcia
 • zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego usług własnych lub towarów oferowanych przez Jaronet&WebVision
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody

Twój dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie firmy
 • istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych

Powierzanie przetwarzania danych

Jaronet&WebVision PIX New Technologies powierza przetwarzanie danych osobowych NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA

Udostępnianie danych innym podmiotom

Jaronet&WebVision PIX New Technologies NIE UDOSTĘPNIA pozyskanych danych osobowych innym podmiotom

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza UE)

Jaronet&WebVision PIX New Technologies NIE PRZEKAZUJE danych osobowych do państw trzecich (poza UE), chyba że przekazanie następuje na wyraźy wniosek właściciela danych.

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu

Dane pozyskane bezpośrednio od osoby w drodze kontaktu bezpośredniego telefonicznego lub drogą e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Jaronet&WebVision – PIX New Technologies z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Rynkowa 43 lok. 51, 71-547 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanym dalej: partnet.pl).

Pańtwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Państwo z partnet.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez partnet.pl i wykonania zawartej przez Państwo z partnet.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez partnet.pl, a także wykonania ciążących na partnet.pl obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Partnet.pl jest uprawniony do przekazywania Pańtwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami partnet.pl) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym itp. podmiotom gospodarczym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwo z partnet.pl umowy. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom partnet.pl na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy partnet.pl a Podwykonawcami partnet.pl. Przekazanie Twoich danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Państwo z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Państwa danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez użytkowanika z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto partnet.pl jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych instytucji takich jak sądy, prokuratura, a tak że innych organów i instytucji państwowych.

Posiadają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw dot. sposobu i rodzaju przetwarzania danych przez partnet.pl. Jeżeli dane których sprzeciw dotyczy posiadają istotny wpłw na sposób świadczenia usług przez partnet.pl, usługa taka ulega zawieszeniu lub rozwiązaniu.

Warunki użytkowania

Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym firmy Jaronet&WebVision, zwanym w dalszej treści Partnet lub Partnet.pl, są publikowane dla celów informacyjnych, edukacyjnych oraz poznawczych.
Wszelkie dane zamieszczone na witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność firmy Jaronet&WebVision lub/i autorów udostępniających te informacje (informacje o autorach lub materiałach żródłowych są każdorazowo podawane w stopce lub poprzez odpowiedni odsyłacz). Partnet nie zezwala na kopiowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie treści zawartych w niniejszym serwisie internetowym bez wyraźnie udzielonej zgody właściciela niniejszego serwisu. Udzielenie zgody na publikację treści niniejszego serwisu w części lub w całości nie jest jednoznacze ze zrzeczeniem się praw autorskich do zawartych informacji i wiąże się z koniecznością opublikowania przez autora informacji o pochodzeniu danej treści. W przypadku publikacji elektronicznej otrzymujący zgodę na publikację obowiązany jest do zamieszczenia odsyłacza (hiperlinku) do serwisu autora.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Jaronet&WebVision nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

 • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie, oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
 • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie, lub serwisach pokrewnych;
 • interpretacji i/lub wykorzystania informacji ogólnych, prawnych i wszelkich innych dostępnych w serwisie;
 • tymczasowego charakteru danych i informacji, które mogą ulec zmianie w procesie kontroli, weryfikacji i korekty przed osiągnięciem ostatecznego kształtu, nie umieszczanego już w niniejszym serwisie internetowym.

Znaki towarowe

Każdorazowo użyte w serwisie znaki towarowe, ich logo lub wymienienie nazwy mają charakter ogólno informacyjny i użyte zostały w celu poinformowania czytelnika o istnieniu firmy bądź wykonywanej usłudze. W miarę możliwości użyty znak towarowy stanowi odsyłacz (link) do właściwego serwisu, lub usługi którego ten znak lub nazwa dotyczą. Niemniej jednak uprzejmie informujemy, że w wiekszości przypadków są to zastrzeżone znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.

Wszystkie elementy stanowiące całość designu niniejszego serwisu internetowego, a w szczególności elementy stanowiące materiał fotograficzny, plastyczny, jak i całość wykonania, podlegają ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).

Firma Jaronet&WebVision nie zezwala, bez wyraźnie udzielonej zgody, na publikację w części lub w całości, elementów treści lub wskazywania na te elementy wraz z ich publikacją na stronach trzecich.

Polityka walki z niezamówionymi przesyłkami e-mail (spam)

Firma Jaronet&WebVision dokłada wszelkich starań, aby ich system teleinformatyczny był wolny od niezamówionej i niechcianej poczty elektronicznej (spam). Zabiegi te odbywają się na wielopoziomowych etapach automatycznego filtrowania poczty przychodzącej, monitorowania (za zgodą użytkownika) skrzynek e-mail poczty wychodzącej, oraz budowania i aktywacji wewnętrznej bazy RBL. Przesyłki poczty elektronicznej uznanej za SPAM zostają analizowane i oceniane pod względem treści a następnie dodane do tzw. czarnej listy nadawców wraz z domeną z jakiej zostały nadane.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie zezwalamy (tj. nie udzielamy zgody w sposób jawny lub domniemany), na otrzymywanie ofert, propozycji, informacji o produktach i usługach świadczonych przez inne podmioty gospodarcze, firmy i instytucje nawet jeżeli profil oferenta jest zbieżny z naszą działalnością. Informacja umieszczona przez potencjalnego oferenta o niehandlowej lub bezofertowej informacji nadesłanej na nasze skrzynki poczty elektronicznej, nie tworzy danej oferty produktem uznawanym jako dopuszczalny do wysłania na nasze systemy teleinformatyczne.